Pastoraat Pastoraat

1. Visie:
Met aandacht, zorg en toewijding willen wij naar elkaar omzien, naar een ieder die we op onze weg binnen en vanuit onze geloofsgemeenschap tegenkomen.

2. Wijkpastoraat:
a. De wijk is ingedeeld in 7 pastorale wijken met een ouderling en een wijkwerkgroep waarin ook een diaken en enkele contactpersonen zitting hebben. Hierdoor wordt het reguliere huisbezoek gedaan en groothuisbezoeken georganiseerd in samenwerking met de pastores.
b. Er wordt een begin gemaakt met het opzetten van centrale avonden rond een pastoraal thema dat Bijbelse spiritualiteit verbindt met actuele levensvragen.
c. De professionele pastores zijn niet gebonden aan wijken, maar werken op afroep en volgens tijd-capaciteit. Ieder pastor heeft wel een eigen bestand van mensen die structureel worden bezocht.

3. Categoriaal pastoraat:
Bepaalde categoriale taken vallen onder de verantwoordelijkheid van een of meer ouderlingen. Zoals: ouderenpastoraat, geboortebezoek, pastoraat rond rouw en zieken, jeugdpastoraat en verpleegtehuis pastoraat.
Hierin is de komende tijd meer aandacht nodig voor het ontwikkelen en verantwoordelijkheden stellen van duidelijke categorieën.

4. Buurtpastoraat:
Gedacht wordt aan een inloopochtend voor koffie, ontmoeting wel of niet rond een voor de mensen interessant thema of presentatie. Hier komen pastoraat en diaconaat bij elkaar. E.e.a. met behulp van De Windwijzer.

5. Pastoraal Beraad:
Dit wordt door de wijkouderlingen en de pastores gevormd waarbij ervaringen worden uitgewisseld en beleidsvoorstellen worden aangedragen voor de kerkenraad.

6. Centraal Steunpunt Pastoraal (CSP):
Sinds december 2014 is het Centraal Steunpunt Pastoraat actief. In de veranderende maatschappij is het belangrijk dat we elkaar opmerken en door geven waar zorg nodig is. In het kader van “zorg verlenen en zorg doorgeven” vervult het CSP een centrale coördinerende rol.

a. Het CSP is de hele week bereikbaar van ’s morgens 9.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur.
Het CSP verwijst door naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. Het CSP verwijst, na verheldering van de hulpvraag, deze door naar de professionals in onze wijk.
b. De contacten worden geregistreerd, waarbij geheimhouding in acht wordt genomen. Alleen registreren, wie naar wie is doorverwezen en wie deze verwijzing tot stand heeft gebracht. De pastores, ouderlingen en andere ambtsdragers melden terug wanneer het contact tot stand is gekomen. Dit wordt weer geregistreerd. Ook hier strikte geheimhouding!
c. Het CSP wordt begeleid door een kleine commissie, daarin hebben zitting een professionele pastor, een coördinator(ouderling) en een diaken.
d. Zeer regelmatig zal het CSP onder aandacht van de gemeente worden gebracht.

Het CSP wordt begeleid door een kleine commissie, daarin hebben zitting een professionele pastor, een coördinator(ouderling) en een diaken. Met de medewerkers van het CSP worden de ervaringen geëvalueerd.


 
terug