Actie Kerkbalans 2021 Actie Kerkbalans 2021
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021

De kerk is als een oase van rust in de hectiek van alledag. Het is de plek waar je de vragen over het leven kan stellen en over het geloof. Afgelopen jaar konden wij elkaar maar beperkt ontmoeten, maar toch proberen we als gemeenschap naar elkaar om te zien en delen ons geloof in God met elkaar.

Veel van onze activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden het afgelopen jaar, maar dit jaar willen we toch weer graag iedereen gaan ontmoeten en niet alleen de wekelijkse kerkdiensten en de kindernevendiensten of bijzondere vieringen, zodra dat weer veilig kan, maar ook bijbelkringen, Alpha-cursussen en jeugdclubs, zomerprogramma’s voor thuisblijvers, koffie-ochtenden, opa-en-oma-dagen, de Lichtjestocht, de Nacht zonder Dak en het Zomerterras.

Wij zoeken ook steeds naar nieuwe mogelijkheden om elkaar te ontmoeten rondom geloofs- en levensvragen en zo is de KerkTV versnelt ontwikkeld, zodat iedereen zich toch verbonden mag voelen met zijn/haar kerk.

Op 16 januari start de Actie Kerkbalans weer. Het thema voor dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor hun jaarlijkse bijdrage. Om de kosten in de toekomst voor het maken van deze brieven te verlagen vragen wij u om via https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl uw ruimhartige toezegging te doen. De gegevens staan in brief die vanaf 18 januari bij u in brievenbus valt of wordt afgegeven. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om op het toezeggingsformulier in te vullen dat u via de web-site hebt toegezegd.

Heeft u geen internet dan maakt u gebruik van het toezeggingsformulier bij de brief van de Actie Kerkbalans. 

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 25 januari 2021 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Is er niemand langs geweest, stuur het formulier dan in de retourenvelop aan het kerkelijk bureau.In de tweede helft van januari start de Actie Kerkbalans 2021.
Deze actie is de belangrijkste inkomstenbron voor de kerk waaruit predikanten, kerkelijk werkers, het onderhoud van de gebouwen en vele activiteiten bekostigd worden. Twee weken lang zullen lopers in heel Vlaardingen op pad gaan om bij u, bij jou de kerkbalansenveloppe af te geven en later de antwoordenveloppe op te halen.

Geef aan het werk in de kerk, om een kerk voor u te zijn!
Ons IBAN nr.: NL74 RABO 0373 7308 96.

Het is nu ook mogelijk via deze link een toezegging voor het jaar 2021 te doen.
Een bevestiging volgt dan per e-mail.

Mocht u niet goed bij kas zitten maar wilt u wel graag vrijwilligerswerk in de kerk doen?
Bel of mail dan naar het kerkelijk bureau: T.: 010-434 59 41, E.: info@pknvlaardingen.nl.
Dat zou heel fijn zijn! Vele handen maken licht werk.

Heeft u geen post ontvangen voor de Actie Kerkbalans 2021 en dus geen registratienummer en wilt u tóch meedoen: ook dan is de vrijwillige bijdrage via dezelfde link als hierboven toe te zeggen. Vult dan de eerste drie velden in en klik vervolgens op » Ik ben mijn registratienummer kwijt. U ontvangt dan een e-mail met uw persoonlijke registratienummer.

Het ledenbestand dat gebruikt is voor de Actie Kerkbalans 2021, is bijgewerkt tot december 2020. Wij vragen om begrip als er een wijziging is rond of na die datum in uw persoonlijke situatie, welke niet verwerkt is in uw brief van de Actie Kerkbalans 2021.

Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!
________________________________________
Nb. Extra informatie voor leden met een Toezegging kerkbalans via automatische incasso:

Doordat de website kerkbalans gekoppeld is aan de bijdragenadministratie waren wij vorig jaar al genoodzaakt om over te gaan naar het gewone kalenderjaar. De afschrijvingen zullen in 10 maanden gedaan worden. De eerste incasso krijgt u in maart 2021.

Voor vragen hierover graag een e-mail sturen naar kerkbalans@pknvlaardingen.nl.


In alle kerken van Vlaardingen zullen zaterdag 16 januari om 12.00 
uur de Kerkklokken luiden om zo de start van de Actie Kerkbalans  
te proclameren, tegelijk met het hijsen van de vlag op het plein van
onze Rehobothkerk!
 
Rehobothkerk vanaf heden t/m zondag 17 januari gesloten Rehobothkerk vanaf heden t/m zondag 17 januari gesloten

Beste allen

We zien dat we tegenwoordig steeds door de toekomst worden ingehaald.  Zo schrijf je een bericht voor Onderweg en de nieuwsbrief over te houden Kerstdiensten en zo zitten we in een strenge lockdown.

Op basis van het bericht van premier Rutte hebben het moderamen en kerkenraad de afgelopen dagen overlegd wat te doen.  Men heeft aangegeven dat kerken met 30 mensen open mogen blijven maar tegelijkertijd geeft men aan zoveel mogelijk digitale diensten te houden. Dit en het feit dat we solidair willen zijn met de maatschappij en de buurt om ons heen heeft er toe geleid dat ook wij ons steentje bij willen dragen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen.

Daarom is besloten de kerk vanaf heden t/m zondag 17 januari te sluiten en alle diensten digitaal uit te zenden. Het plan is om op zaterdag de diensten op te nemen, daarna te bewerken en via de nieuwsbrief u te informeren hoe u de dienst kan bekijken.  Het mooiste is als we dit allemaal zondagmorgen om 10:00 uur doen.  Ook op 1e Kerstdag willen we 10:00 uur de dienst uitzenden. 

Zo zijn we welleswaar op afstand maar toch met elkaar verbonden.  Uiteraard moet dit wel allemaal lukken met bewerken en mag er niets tegenzitten.

Ik besef dat dit een heel vervelend bericht is.  De kerk dicht, juist nu met Kerst ( naast Pasen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar). Maar toch vinden we dat we rekening met elkaar moeten houden, onze naasten beschermen. Zoals ik al eerder heb aangegeven in Onderweg hoop ik dat we volgend jaar weer een normale Kerstperiode mogen beleven. 

Ondanks alles wens u namens de kerkenraad fijne dagen toe.  Hou vol en houd vertrouwen in God die ons niet los zal laten, juist in moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,
Bram v.d. Staaij.
 
Rapport "Krijtstrepen", bouwen aan de toekomst Rapport "Krijtstrepen", bouwen aan de toekomst
Beste moderamen van de Algemene Kerkenraad,

Hierbij de reactie van wijkgemeente Centrum-West op het rapport “Krijtstrepen 2020-2030” van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

Allereerst is het rapport besproken in de kerkenraad. Hier kwamen direct al een aantal kritische kanttekeningen naar voren.  Waarom nu een nieuw rapport terwijl het rapport “In beweging 2015-2020” nog niet is afgerond?   Hier zijn nog heel veel punten/acties niet uitgevoerd. Welke garantie is er dat het rapport “Krijtstrepen 2020-2030”  wel in zijn totaliteit wordt afgerond/ ingevoerd?  Welke acties/ afspraken worden er gemaakt om dit te monitoren?  Het lijkt ons goed hier duidelijkheid in te scheppen op het moment dat dit rapport in werking treedt.

Voorts hebben wij in groepjes met gespreksleiders de 5 items besproken die vermeld staan in het rapport en waar de reactie van de wijken wordt gevraagd.  Dit is verwerkt in een model en tijdens een zondagse dienst (na een kort ochtendgebed)  besproken met de aanwezige gemeenteleden.  Ook hier kwamen kritische maar ook opbouwende reacties uit die verwerkt zijn in het document.

In de bijlage vindt u het betreffende document.  

In het rapport “In Beweging 2015-2020” staat beschreven dat de wijken eigenlijk eilandjes zijn, weinig samenwerking. Dat zou moeten veranderen. Helaas zien wij dat hier nog weinig mee is gedaan. Wij pleiten dan ook om hier nu echt iets mee te gaan doen. Om te beginnen denken wij aan een daadkrachtige AK die de juiste lijnen uitzet. Wijkgrenzen moeten vervagen door één pastoraal team (predikanten, kerkelijk werkers en pastorale assistenten) te vormen voor heel Vlaardingen, uit te voeren door het ministerie van predikanten. Tevens zullen de predikanten b.v. 1 x per maand in een andere wijkgemeenten voor moeten gaan. Toerusting moet  centraal worden georganiseerd, ook De Windwijzer hierbij betrekken.  Hierdoor zullen o.i. successievelijk de wijkgrenzen vervagen en mensen minder praten over “mijn wijk” of over “sterke” en “zwakke” wijken.

In het bijgevoegde model is in het kort weergegeven wat de plannen zijn van onze wijkgemeente. U ziet dat de focus, naast uiteraard het “er zijn” voor de leden van onze wijkgemeente, vooral ligt in het zijn van kerk in de wijk. De blik naar buiten toe richten. Hierin zitten doublures van activiteiten van “De Windwijzer”, waardoor een vorm van samenwerking en verbinding met De Windwijzer ontstaat. Mensen die graag gebruik maken van activiteiten maar “de reis” naar De Windwijzer te complex vinden krijgen deze nu dichter bij huis. De plannen zijn ambitieus en we realiseren ons terdege dat we dit niet allemaal tegelijk kunnen uitvoeren. We gaan z.s.m. een plan van aanpak maken dat we in 2020 en 2021 op basis van prioriteiten willen en kunnen realiseren.  Tussentijds zullen we op kerkenraadsvergaderingen evalueren en eventueel bijstellen. In 2021 gaan we plannen maken voor 2022 enzovoort. Zo willen we successievelijk alle punten gaan uitvoeren.
E.e.a. zal ongetwijfeld met vallen en opstaan gepaard gaan.  Maar we hebben geloof in ons zelf maar ook vertrouwen. Om alle activiteiten te realiseren hebben we wel een goed geoutilleerd gebouw nodig.  En eerlijk gezegd is de Rehobothkerk dit momenteel niet. Daar moet het nodige aan gebeuren. Eén van onze kerkrentmeesters heeft diverse malen een plan bij het CvK neergelegd om het gebouw zodanig aan te passen dat het bruikbaar wordt voor meer activiteiten en voor eventueel verhuur zodat het ook nog geld kan opleveren. Hierbij zijn al gesprekken geweest met De Windwijzer om samen te gaan in één gebouw nl. een aangepaste Rehobothkerk. De Windwijzer stond hier niet afwijzend tegenover.  Helaas is diverse keren dit plan door het CvK afgewezen. Toch willen wij ervoor pleiten, dit plan serieus te nemen en breder te trekken.  Binnen de PKN kennen we “Reliplan” ( informatie is bijgevoegd in PDF ) die kerken schouwt en aangeeft wat de staat van een gebouw is en welke rendabel is en welke niet. Laten we hen nu eens alle kerkelijke gebouwen van Vlaardingen laten schouwen en met een voorstel komen.  Laten we hierin dan ook het plan van onze kerkrentmeester meenemen zodat we een totaal plaatje hebben van wat mogelijk en van wat onmogelijk is.  Dit plan is dan niet vanuit eigen gelederen ( CvK/ AK) maar van een externe instelling wat een grotere acceptatie zal hebben. Zo’n rapport kost ongeveer € 10.000,00. Volgens ons de kosten waard om snel helderheid te hebben en concrete stappen te gaan zetten die door een ieder gedragen worden.

Als we alle activiteiten bekijken die wij willen uitvoeren dan hebben we best wel wat man-/ vrouwkracht nodig.  We zien steeds meer dat we voor bepaalde projecten wel vrijwilligers krijgen om dit uit te gaan voeren.  We denken niet dat we hier tegen problemen aan gaan lopen.   Wat wel zorgen baart is het pastoraat. We zien dat er steeds meer pastoraat wordt gevraagd. We hebben heel veel mensen in de wijkgemeente benaderd of zij pastoraal assistent willen worden; helaas nog niemand hiertoe bereid gevonden. Hierbij zien we geen onwil  maar een reeks plausibele redenen. Wij pleiten er dan ook voor om niet te bezuinigen op beroepskrachten al dan niet ondersteund door rekenmodellen (waarvan in de praktijk de uitkomsten niet sporen met de werkelijkheid). Volgens ons is het belangrijk om juist te investeren in menskracht. Meer menskracht is nodig om meer aandacht te geven aan leden van de kerk. Wij zijn er van overtuigd dat bezuinigen op pastoraat (door te bezuinigen op beroepskrachten maar ook de vele vacatures bij ouderlingen/diakenen) uiteindelijk ook reductie betekent in de kerkelijke bijdrage.  Als het enige wat men van de kerk ziet een jaarlijkse oproep is om een bijdrage (en liefst een beetje meer) terwijl men hiervoor weinig of niets terug ziet, dan is het logisch dan men de bijdrage verlaagt, of erger, stopt. Met de activiteiten die wij in het rapport willen gaan ontplooien bieden wij mensen meer mogelijkheden om contact te hebben met de kerk in een andere vorm dan de zondagse diensten waar velen op zijn uitgekeken. Wij denken dat de vraag naar pastoraat hierdoor in de toekomst gaat afnemen.  Mensen hebben behoefte aan contact in welke vorm met welke activiteit gecombineerd dan ook. En dat wordt door ons plan geboden.

Door te investeren in activiteiten, gebouwen EN beroepskrachten, al dan niet op tijdelijke basis, zien wij de toekomst van de PGV en met name wijkgemeente Centrum-West, niet zorgeloos maar wel met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijk groet,
Bram v.d. Staaij.
Voorzitter wijkgemeente Centrum-West.
Plannen van wijkgemeente Centrum-West  2020-2030
 
  Item Beleid Dat betekent voor ons Hoe bereiken we dit Wat heb je daar voor nodig
1 Openheid en gastvrijheid. Een kerk die openstaat voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Maar voor wie zijn we open en gastvrij? Wat betekent dit voor de kerkdiensten, voor vorming en toerusting en het pastoraat? Open kerk voor de wijkgemeente. Open kerk voor de buurt zijn voor iedereen . Meer activiteiten ontplooien. Plek voor stilte, voor vragen, voor ontmoeting. Laagdrempelig Regelmatig koffie ochtend/middag organiseren Regelmatig lunches oragniseren. Regelmatig maaltijden organiseren. Door de week open zijn voor eenzame of zoekende buurtgenoten. Flyers om activiteiten aan te kondigen. Aanhaken op burendag Aanhaken bij opzomeren Goed geoutilleerd gebouw. Veel verschillen ruimtes voor verschillende activiteiten. Goed geoutilleerde keuken. Budgetten voor levensmiddelen. Budgetten voor flyers te maken. Menskracht/ vrijwilligers
2 Een kerk waar de toekomst zich thuis voelt, We denken daarbij aan de jeugd, jongeren en jonge gezinnen. Wat betekent dit praktisch?
Wat betekent deze keuze voor andere groepen in de kerk? Wat verstaan we onder thuis voelen?
Hopen op een wonder. Toch contact zoeken met jeugd basisonderwijs. Contact zoeken met jeugd voortgezet onderwijs. Contact zoeken met jongvolwassenen Contact met basisscholen in de wijk. Contact zoeken met middelbareschool in de wijk Contact zoeken met jongvolwassenen ( wat willen zij?). Jongeren uitnodigen in de kerk, uitleggen wat er gebeurd. Activiteieten organiseren met popmuziek. Jeugdwerker. Menskracht proffessioneel/ pastoraat en missionair Menskracht/ Vrijwilligers. Budget voor professionele menskracht.
3 Een zorgzame kerk We hebben op zowel diaconaal als pastoraal gebied oog voor elkaar en anderen. We kijken daarbij ook naar mensen buiten de kerk. Maar ook hierbij geldt de vraag voor wie zijn we zorgzaam? Wat betekent dit voor de kerkdiensten, voor vorming en toerusting en het diaconaat en pastoraat? Doorgaan zoals we nu intern bezig zijn maar nu ook naar extern. Diaconie functioneert goed Pastoraat kan beter, hoe bereiken we een ieder? Centraal meldpunt laagdrempeliger maken. Nog meer contact/samenwerking met Sociaal Wijkteam. Opzetten van telefooncirkel om continue contact te organiseren. Menskracht ( professioneel voor pastoraat) Menskracht (goed opgeleide pastorale assistenten ) Menskracht ( vrijwilligers) Budget voor professioneel menskracht, voor opleiding.
4 Een inspirerende en missionaire kerk. Een plaats voor mensen met vragen, voor mensen die zoeken naar zin en spiritualiteit.Hierbij dezelfde vragen als bij punt 2 en 3. Dit is onze dagelijkse bussiness. Zie verder punten 1-2 en 3. Meer variatie in kerkdiensten o.b.v. uitkomsten activiteiten ( jongerendienst/interactieve dienst/moderne muziek i.p..v orgel) Zie punten 1-2- en 3. Ook door de week regelmatig de kerk openstellen. Organiseren van gesprekskringen PGtV-breed. Menskracht ( vrijwilligers) Menskracht professioneel. Budget voor koren/bandjes in de dienst
5 De aanwezigheid van een onderlinge verbondenheid binnen de PGtV Een eenheid, ondanks de mogelijke aanwezigheid van verschillen. Is het voldoende te spreken over onderlinge verbondenheid binnen de PGTV. Hier moet ook de vraag gesteld worden: “Willen we ook verbonden zijn met andere kerkgenootschappen?” Een verbinding zoals deze vorm begint te krijgen binnen de Verzamelde kerken van Vlaardingen. Een bestuurlijke vernieuwing is ook noodzakelijk om met de PGV de toekomst in te gaan. Meer samenwerking tussen diverse wijken en Windwijzer. Predikanten meer rouleren over de gehele PGtV. In de zomerperiode 1 van de 3 kerken dicht, vervoer regelen. Naast Zomerterras en Pinksterdienst meer gezamenlijke diensten. Verder uitnutten van VKV en MOV/ZWO. Eilandgevoel wat nu zeker aanwezig is tussen de diverse wijken wegnemen. Elke wijkgemeente is gelijk, er zijn geen betere/slechtere wijken. Eigenbelang wegnemen. Focus houden dat we samen de PGtV vormen Omzien naar elkaar. Respect.