KERSTLIED NAAR LUTHER KERSTLIED NAAR LUTHER

In zijn kerstpreek op 25 december 1528 zegt Maarten Luther: ‘Kijk niet naar wat u bent, maar kijk naar wat er met u gebeurt vandaag. Kijk naar hem die tot u komt! Kijk niet naar het feit dat u een arme zondaar bent.’

Jochen Klepper (1903 – 1942) dicht naar aanleiding van dit woord een kerstlied:

Kijk maar niet neer op wie je bent
in zwakheid en in zonde.
Kijk naar Hem, die zich tot ons wendt:
de Redder, ons gezonden.
Een hart van inkeer vraag Hij jou,
op arendsvleugels draagt Hij jou.
Zijn komst vernieuwt jouw leven;
een thuis wil Hij je geven.

Kijk maar niet naar je lage staat,
zo arm aan Godsvertrouwen.
Kijk op en zie jouw Toeverlaat’
op Christus kun je bouwen!
Zie hoe Hij jou bescherming biedt,
de Heer neemt zijn ontferming niet
van wie Hem daarom vragen,
jouw zonden wil Hij dragen.

Ook als je twijfelt, blijft Hij trouw,
weet dat Hij woord zal houden.
Tot een nieuw schepsel maakt Hij jou,
voorbij is al het oude.
Zijn liefde dringt in jouw bestaan: 
jouw zonden ziet Hij niet meer aan.
De Heer heeft zich verbonden,
je bent door Hem gevonden!

Kijk maar niet neer op wie je bent,
God heeft jou opgenomen.
De Heer, die jou volledig kent
is zélf tot ons gekomen!
Zijn naam is Wonderbaar en Kracht,
een Vorst, die vrede heeft gebracht,
die eeuwig recht zal spreken.
Niets zal jou meer ontbreken.

Kijk nu niet neer op wat je vindt,
een kind in sleetse doeken,
de Zoon van God, het Mensenkind,
moeten wij juist hier zoeken.
Hier wacht Hij tot Hij jou bevrijdt,
hier blijkt zijn macht en majesteit.
Richt nu je blik naar boven
om deze Heer te loven!

Jochen Klepper werd geboren in de pastorie in Beuthen (1903) en in het spoor van zijn vader begonnen met de theologiestudie, brak hij deze af en vulde hij zijn leven in als schrijver en dichter. In 1931 trouwt hij de Joodse weduwe Johanna Stein, die twee dochters uit haar eerste huwelijk heeft. De inperkingen voor de Joodse bevolking worden na 1933 steeds sterker. In december 1942 komt de deportatieoproep. Het gezin besluit zelf het leven te beëindigen. Hiermee rakend aan het huiveringwekkend geheimenis hoe in déze situatie de eigenhandige stervensdaad juist de uiting is van de keuze voor de menselijkheid, voor de waardigheid van het leven. 

De liederen van Klepper getuigen van de grote worsteling met de vraag van de verborgen God in het perspectief van het bijbels getuigenis. Woorden als nacht, angst, pijn, duisternis, nood, ondergang en dood zijn voor hem dragers van een grote realiteit, waar doorheen de toonzetting van het ‘vrees niet!’ klinkt. In het Liedboek 2013 zijn Lied 250, 445 en 947 van hem opgenomen. Het bovenstaande lied is een vertaling van Titia Lindeboom in: Jochen Klepper, ‘Het licht breekt door de wolken’.

Kerst als het feest van de menswording van God heeft voor Klepper een centrale plaats. Op Kerst 1938 gaan zij samen aan het Heilig Avondmaal, na Hanni’s overgang tot de kerk en de kerkelijke huwelijksinzegening een week eerder. Elke Kerst kom ik bij deze dichter, die worstelde met de vraag naar de mens-wording van God en de ervaring van de onmens-wording van zijn medemens. Het is een zuiver proeven van waar Kerst wérkelijk over gaat.

ds. Nico Paap  

 
Vorming en toerusting in de Protestantse Gemeente Vlaardingen Vorming en toerusting in de Protestantse Gemeente Vlaardingen


Gezamenlijk programma 2018- 2019

‘Geloven met hoofd, hart en handen’

Net als de afgelopen twee jaar, wordt er ook dit seizoen weer een gezamenlijk vorming- en toerustingsprogramma aangeboden voor het geheel van de Protestantse Gemeente, dus door de vier wijkgemeenten en De Windwijzer.

Het thema waar de predikanten en kerkelijk werkers voor hebben gekozen, is ‘Geloven met hoofd, hart en handen’. Geloven is niet alleen een zaak van het verstand, van het hoofd en van redeneren, spreken en begrijpen maar ook van het gevoel, van lichamelijke gewaarwording en van lichaamshouding. Denk b.v. alleen al aan de handen waarmee we zegenen, waarmee we in het pastoraat soms de handen van de ander troostend vasthouden en die we in het diaconale werk uit de handen steken om er onze naaste mee te helpen.

We verbinden het thema met een gang door de liturgie, waarbij steeds weer andere zintuigen worden aangesproken.

Elke avond wordt voorbereid door twee predikanten/kerkelijk werkers en wordt gegeven in een ander (kerk)gebouw. U kunt zich voor alle avonden aanmelden maar ook een keuze maken voor één of enkele avonden. U kunt zich aanmelden bij één van de mensen die de avond verzorgt.


Avond 1:
‘Intocht, voortgaan, labyrint’


Onze levensreis is als een pelgrimsreis.
We gaan op weg zonder precies te weten waar we uitkomen. We staan stil op de verschillende kruispunten die we in het leven tegen kunnen komen. We ervaren iets van het pelgrim zijn. Dit gaan we verkennen in de vorm van een labyrint.
Uw eigen inbreng wordt op prijs gesteld.
Wanneer: Dinsdag 25 september 2018, 20.00 u.
Locatie: Gebouw ‘De Dijk’
(wijkgebouw Grote Kerk),
Maassluissedijk 5
Leiding: ds. Nico Paap en
pastor Marja Griffioen
Aanmelding:


Avond 2:
‘Kyrie en Gloria’

We leven in een bezeten wereld en midden in die wereld klinkt het gebed om Gods ontferming en het zingen van de lof aan God. En dat wringt. Hier botsen de bezeten wereld en het voedende, bevrijdende en troostende Bijbelwoord.
Omringd door deprimerende krantenartikelen en genadeloze televisiebeelden, schreeuwen we het uit: ‘Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm u!’ en houden we de lofzang gaande.

Wanneer: Donderdag 8 november 2018, 20.00 uur
Locatie: Rehobothkerk
Leiding: ds. Guus Fröberg en
ds. Peterjan van der Wal
Aanmelding:


Avond 3:
‘Schriftlezing en verkondiging’

De dienst van het Woord, de schriftlezing en verkondiging, vormen het hart van de liturgie.
De gemeente hoort het Woord en de woorden van de voorganger en laat ze op zich inwerken.
Vanavond stappen we d.m.v. de werkvorm bibliodrama zèlf in een bijbelverhaal en verbinden ons actief, al improviserend en spelend met de personen die er in het verhaal voorkomen. We kruipen als het ware in de huid van de verschillende personen die in het verhaal een rol spelen.
Zo kunnen we ontdekken wat die personen in beweging zet en ook wat dat voor verbinding heeft met ons eigen leven en de rollen die wij spelen. Een belichaamde exegese en toepassing, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan meedoen. Je hoeft er
niet voor te kunnen toneelspelen.
Wanneer: Dinsdag 15 januari 2019, 19.30 uur (let op: afwijkende tijd i.v.m. de andere avonden)

Locatie: Bethelkerk
Leiding: Rob van Herwaarden en Lydia Roosendaal
Aanmelding:


Avond 4:
‘Het gebed’

Bidden komt op veel verschillende manieren voor in vieringen. Zo zijn er drempelgebeden, dankgebeden, voorbeden, stille gebeden, gesproken gebeden, gezongen gebeden en ga zo maar door. Tijdens deze avond bekijken we de functie en betekenis van deze verschillende gebeden en zoeken we en onderzoeken we verschillende manieren waarop we kunnen bidden, in onze vieringen en in ons persoonlijk leven.

Wanneer: Donderdag 21 februari 2019, 20.00 uur
Locatie: De Windwijzer
Leiding: Petra Nijboer en Juliëtte Pol
Aanmelding:


Avond 5:
‘Zending en zegen’

De verbinding tussen de liturgie op zondag en de christelijke levenspraxis van alle dag wordt gevormd door de ‘zending’, uitgesproken voor de ‘zegen’ aan het eind van de dienst. Door de zending en met de zegen wordt de gemeente op weg gestuurd om datgene wat ze zojuist heeft gevierd, vorm te geven in het dagelijks leven. De zegen treffen we op meerdere plaatsen aan in de kerk: bij doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart. Maar ook bij veel gelegenheden buiten de kerkmuren, b.v. het zegenen van een huis of wapens. Dat maakt de zegen ook tot een spannend soms omstreden gebeuren. Hoe we aan de zegen met onze handen en onze mond uiting geven en het verschil tussen zegenen en inzegenen, komen op deze avond aan de orde.

Wanneer: Dinsdag 9 april 2019, 20.00 uur
Locatie: Kerkcentrum Holy
Leiding: ds. Guus Fröberg en
ds. Peterjan van der Wal
Aanmelding: