Wijkberichten Wijkberichten
1. Wijkblad Protestantse Wijkgemeente Centrum-West Rehobothkerk November 2019(PDF)

2. Wijkberichten maandag 3 oktober 2022


Erediensten
Aanstaande zondag zal ds. Blei bij ons de voorganger zijn. Ook zondag 16 oktober gaat ds. Blei bij ons voor. We wensen elkaar goede en gezegende diensten.
Lenie de Boer-Keijzer

Kerkklokken (1)
Kerkklokken dragen meestal opschriften. Soms beperkt tot de gegevens van de maker en het jaartal waarin de klok gegoten is. Vaak ook de naam die de klok gekregen heeft en een boodschap. Een van de meest voorkomende is: “Ik roep de levenden, ik beween de doden”. De klok in de toren van de Zandvoortse (mijn geboorteplaats) kerk heeft de inscriptie: ‘Jhesus es mi den naem ghegeven int jaer ons Heeren MCCCCXCIII’ (‘Jezus is de naam mij gegeven in het jaar onzes Heren 1493’). Zandvoort heeft daarmee zeker een van de oudste luidklokken in Nederland. Ooit bevond zich in de Grote Kerk van Breda een luidklok met het opschrift: 

“MIJN NAAM IS ROELANT
ALS ICK LUY AAN EENEN KANT
DAN IS TOT BREDA ALLARM OF BRANT
ALS ICK GA AAN BEIJDE SIJDEN
DAN IS BREDA IN GROOT VERBLYDEN”.

De kerkklok heeft dus een duidelijke functie. De minst vrolijke ervan is het zo luiden dat de klepel steeds aan één en dezelfde kant van de klok slaat. Dit ‘kleppen’ is een huiveringwekkend geluid: een teken van alarm bij het naderen van de vijand. Die vijand kon brand zijn, een militaire aanval of het water. Deze taak is nu door sirenes overgenomen. Van de eerste uren en dagen van de Watersnoodramp in 1953 zijn ook geluidsopnamen bewaard gebleven van radiocontact met vliegtuigen boven het rampgebied; op meerdere van die opnames is het kleppen van de kerkklokken te horen.

Bij het bewenen van de doden kon in vroeger tijden gehoord worden of de overledene een man of vrouw was, jong of oud gestorven. Dat was af te leiden uit hoe lang er geluid werd of met welke klok werd geluid. Dit kan uiteraard alleen als er met de hand geluid wordt; klokken die aangedreven worden door een mechanische luidinstallatie hebben deze mogelijkheid niet; eigenlijk een verarming dus. Als er meer klokken in de toren hangen, zijn die op verschillende toonhoogtes gestemd. Zo kan er zelfs een doodsklok voorkomen; de zware Bourdon in de Oude Kerk van Delft wordt bijvoorbeeld alleen geluid bij een koninklijke begrafenis.

Een kerkgebouw dat zo rijk is dat het meerdere klokken bezit, heeft ook de mogelijkheid om meer accenten tot uitdrukking te brengen. Bij uitbundige vreugde wordt met alle klokken geluid, bij specifiekere aangelegenheden met minder klokken of met de klokken met een specifieke stem (toon). De oproep tot kerkgang kan per periode van het kerkelijk jaar anders getoonzet worden – in de Veertigdagentijd ingetogener dan in de Paastijd bijvoorbeeld – en voor de oproep tot het Gebed des Heren kan een speciale klok ingezet worden; bij het verlaten van de kerk voor een uitvaart kan anders worden geluid dan bij een huwelijk. Het carillon is eigenlijk de meest doorgevoerde versie hiervan.

Kerkklokken hebben dus een liturgische functie, veel breder dan het aangeven wanneer de kerkdienst begint. Kerkklokken zijn dus ook meer dan tijdaangevers: zij zijn muziekinstrumenten met een eigen stem en zeggingskracht. Ook zij zingen de lof aan de Heer.


                                       De kerktoren van Zandvoort

Vanaf november 2013 ben ik als extern-predikant werkzaam geweest in de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering c.a.; de kerk in Hoogmade dateert uit 1729 en is net als het vroegnegentiende-eeuwse kabinetorgel een rijksmonument. Het kerkje staat waar de Does overgaat in de Kromme Does, het verbindingswater tussen de Oude Rijn en het Braassemermeer, bij de brug en is voorzien van één kerkklok. Deze heeft dus al die taken in zich verenigd: oproepen, lof zingen en treurzang, waarbij de alarmfunctie feitelijk vervallen is. Vooraf aan de kerkdienst wordt er geluid: oproepen om te komen naar het huis van de Heer, waar de Schrift geopend wordt, de lofzang klinkt en gebeden wordt. Een half uur voor de dienst wordt er geluid en kort voor de kerkdienst nogmaals. Iedereen zal het wel herkennen: het gaat ánders naar de kerk toe als de kerkklok je roept. Jarenlang ga je op in de stilte omdat het kerkgebouw tussen de flats geen klok bezit; nu komen we aanrijden om naar de brug van Hoogmade de weg op te draaien en de klok begint te luiden: wat een welkom! Exact dezelfde ervaring is het nu, na zes jaar in Vlaardingen, om, soms al op de A20 bij de afrit naar Vlaardingen-West, de Rehobothkerk ons met haar klokgelui te horen roepen: een thuiskomen! 

Een enkele keer per jaar wordt er op de hoogfeesten of na een hele bijzondere dienst een groot loflied het laatste woord gegeven voordat de kerk uitgaat. Dan zingt alles mee wat een stem heeft gekregen om God te loven: dus de kerkklok ook…! Bij huwelijk en uitvaart wordt zo ook stem gegeven aan vreugde en verdriet bij het verlaten van de kerk: de klok wordt geluid…!
ds. Nico Paap

Wijkkas
In de maand september werden de volgende bedragen ontvangen. Rechtstreeks op de bankrekening werd een gift ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. Via Lenie de Boer werd een gift van € 10 ontvangen. 

Het aandeel in de opbrengst van het oud papier van de maand augustus bedroeg voor onze wijk € 187,70 (1,63 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 14 en 15 oktober aanstaande. De prijs van het oud papier is nog steeds heel gunstig, dus ik wil graag iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier te komen inleveren. Ook kunt u kleding en dergelijke inleveren voor Dorcas.
 
Alle gevers en medewerkers van het oud papier heel veel dank. Een hartelijke groet,
Paul Faas, wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Dank
Lieve gemeenteleden, zoals bij velen inmiddels bekend ben ik al een tijdje aan het tobben. Ter bemoediging werden mij door velen kaarten gestuurd, dat heeft mij bijzonder goed gedaan, hiervoor dan ook hartelijk dank.
Helaas stagneert het proces nog, maar ik ga moedig verder, en hopelijk weer eens tot ziens. Nogmaals dank voor de welgemeende sympathieke woorden.  
Nel Romers

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.Eerdere wijkberichten

2022
 Oktober  3 okt    
 September    18 sept  
 Augustus      22 aug
 Juli      25 juli
 Juni    13 juni  27 juni
 Mei  9 mei    23 mei
 April      25 april
 Maart    14 mrt  28 mrt
 Februari    14 febr  
 Januari   3 jan  17 jan  31 jan


2021
 December    13 dec  
 November  1 nov  15 nov  29 nov
 Oktober  4 okt    18 okt
 September  6 sept    20 sept
 Augustus  9 aug    
 Juli    12 juli  
 Juni    14 juni  28 juni
 Mei    10 mei  31 mei
 April    12 april  26 april
 Maart    15 maart  29 maart
 Februari  1 febr  15 febr  
 Januari  4 jan  18 jan  
terug